Ostrov HRAČEK - Nejlepší hračky na internetu

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si reklamu na této pozici!

Zákoník práce 2015 online

Zákoník práce je zákoník, jenž upravuje právní odvětví pracovního práva. Současný zákoník práce platný v letošním roce 2015 (zákon č. 262/2006 Sb.) nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2007 a zrušil dřívější platný zákoník práce č. 65/1965 Sb.

Nový zákoník je o něco málo liberálnější než jeho předchůdce. Podle zástupců zaměstnavatelů je liberalizace nedostatečná, naopak odborové organizace další liberalizaci odmítají.

Zákoník práce vymezuje:

Nejvyznámnější měny v Zákoníku práce platné od 1.1.2012

Prodloužení zkušební doby

Zkušební doba je upravena v§ 35 zákoníku práce. Původní zkušební doba v trvání 3 měsíce byla u zaměstnanců prodloužena a nově může činit až 6 měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru. Toto však platí jen pro vedoucí zaměstnance, pro „řadové“ zaměstnance se nic délka nemění a zůstává na úrovni nejvýše 3 měsíců. Sjednaná délka zkušební doby se bude prodlužovat jen o dobu celodenních překážek v práci, dosud nebylo zcela jasné, zda počítat i překážky v práci kratší, než je pracovní směna zaměstnance. Nově se bude zkušební doba prodlužovat též o dobu celodenní dovolené. Už nebude přípustné zrušit pracovní poměr ve zkušební době jinak než písemně. Zkušební doba by také neměla být delší než polovina sjednané doby trvání pracovního poměru.

Smluvní volnost čili Možnost odchýlení od zákoníku práce

Do nového ust. § 4b se přesouvá z dosavadního ust. § 2 odst. 1 až 3 zákoníku práce stávající úprava možnosti odchýlení se od pravidel zákoníku práce, jestliže to tento zákon výslovně nezakazuje nebo z povahy jeho ustanovení nevyplývá, že se od něj není možné odchýlit. Dle zákoníku práce ale tato úprava musí být sjednána ve prospěch zaměstnance a ne ve prospěch zaměstnavatele. K odchylné úpravě může dojít smlouvou, jakož i vnitřním předpisem; k úpravě povinností zaměstnance však smí dojít jen individuální smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem (nikoli tedy kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem).

Potírání švarcsystému

Novela zákoníku práce 2012 se spolu se zákonem o zaměstanosti snaží o potirání tzv. švarcsystému, neboli zaměstnávání osvč. Důvod je zřejmý a jde o snahu státu o zpřehlednění a hlavně lepší daňové výnosy. Kromě toho zákoník práce 2012 s výše zmíněným zákonem nově upravuje také pojmy upravil pojmy závislá a nelegální práce.

Pracovní poměr na dobu určitou

Dobu trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nebude podle nově formulovaného ust. § 39 zákoníku práce možné sjednat na dobu přesahující 3 roky, přičemž tato doba bude moci být ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou opakovaně sjednána nebo pracovní poměr na dobu určitou prodloužen (za opakování pracovního poměru na dobu určitou se bude považovat rovněž i jeho prodloužení) nejvýše dvakrát (celkem tedy může být sjednána doba určitá mezi tímtéž zaměstnancem a tímtéž zaměstnavatelem třikrát za sebou). Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplyne doba 3 let, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami se už nebude přihlížet. Dosavadní výjimky z omezení sjednávání pracovního poměru na dobu určitou se vyjma zvláštní právní úpravy agenturního zaměstnávání ruší.

Nový výpovědní důvod ze strany zaměstnavatele

Po novele zákoníku práce 2012 byl § 52 rozšířen o jeden výpovědní důvod, a to porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce zvlášť hrubým způsobem. Jedná se o situaci, kdy se zaměstnanec nebude prokazatelně v době prvních jednadvaceti dnů nemoci zdržovat v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek. Například pokud se v době nemoci zaměstnanec pojede rekreovat k moři. Výpověď za takové porušení bude muset být podána nejpozději do 1 měsíce ode dne zjištění porušování léčebného režimu a zaměstnavatel už dále nesmí krátit či odebrat náhradu mzdy za porušení léčebného režimu.

Odstupňované odstupné

V zákoníku práce 2012 je nově odstupné závislé na odpracované době u zaměstnavatele.

Brigáda na dohodu o provedení práce

Dohodu o provedení práce bude možné uzavřít na práci v rozsahu až 300 hodin v kalendářním roce. Nově bude muset být v dohodě uváděna doba, na kterou se uzavírá. I zaměstnanci činní na dohodu o provedení práce budou nově od 1. 1. 2012 účastni nemocenského pojištění, avšak jen pro ty kalendářní měsíce, za něž jim je (bude) zúčtován započitatelný příjem z takové dohody ve výši přesahující 10 000 Kč. (Pro tyto případy, pro účely poskytování náhrady mzdy za dobu prvních 14, resp. v období do 31. 12. 2013 prvních 21, kalendářních dnů pracovní neschopnosti nebo karantény, jim bude nutno rozvrhnout pracovní dobu.).

Práce přesčas i u řadových zaměstnanců

Zákoník práce umožňuje dohodnout se s vedoucími zaměstnanci na práci přesčas za předpokladu, že je přesčasová práce zohledněna v jejich mzdě. Obdobně bude postupováno i u řadových zaměstnanců. Smluvně dohodnout práci přesčas bude možné v maximálním rozsahu 150 hodin ročně u řadových zaměstnanců a maximálně 8 hodin týdně u vedoucích zaměstnanců (416 hodin ročně).